ODŠKODNINSKA TOŽBA LASTNIKOV DENACIONALIZIRANIH STANOVANJ, KI JIH NAJEMAJO BIVŠI IMETNIKI STANOVANJS

Tako Združenje lastnikov nepremičnin v Sloveniji (ZLAN), kot tudi posamezni lastniki denacionaliziranih stanovanj, v katerih bivajo najemniki – bivši imetniki stanovanjske pravice, že vse od denacionalizacije leta 1993 opozarjamo na nujno potrebo po ureditvi pravnega položaja tako lastnikov kot tudi neprofitnih najemnikov.

Kljub številnim spremembam stanovanjske zakonodaje so bili naši predlogi vedno znova v celoti preslišani.

Evropsko sodišče za človekove pravice je v zadnjih nekaj letih v več istovrstnih primerih hrvaških lastnikov (primeroma npr. Statileo v. Hrvaška, št. 12027/10, Bego v. Hrvaška, št. 35444/12 in drugi, Gošović v. Hrvaška, št. 37006/13) ugotovilo, da ureditev, ki lastnikom denacionaliziranih stanovanj onemogoča posest njihovih stanovanj do smrti najemnika, ob tem pa imajo pravico le do nesorazmerno nizke neprofitne najemnine, predstavlja kršitev 1. protokola k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in kršitev pravice do zasebne lastnine lastnikov teh stanovanj. Slovenija je omenjeno konvencijo, vključno s 1. protokolom, ratificirala leta 1994 in je zanjo zavezujoča. Kršitev omenjene konvencije predstavlja pravno podlago za uveljavljanje odškodninske odgovornosti države.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega in dejstva, da smo vse druge možnosti za spremembo stanovanjske zakonodaje izčrpali, smo se v ZLAN odločili, da lastnikom denacionaliziranih stanovanj pomagamo pri uveljavljanju njihovih odškodninskih zahtevkov do države.

Za pripravo tožbe boste okvirno potrebovali naslednje podatke:

  • podatke in dokazila o lastništvu denacionaliziranega stanovanja;

  • podatke in dokazila o obstoju neprofitnega najemnega razmerja na tem stanovanju;

  • podatke in dokazila o višini neprofitne in potencialne tržne najemnine za vaše stanovanje, ki bi jo lahko dosegli, če stanovanje ne bi bilo obremenjeno z neprofitnim najemnim razmerjem.

V ZLAN trenutno zbiramo prijave lastnikov stanovanj, ki bi želeli sodelovati v omenjenem sodnem postopku za uveljavitev odškodninske odgovornosti države, in sicer na e-naslov zlan@zlan.si, preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani www.zlan.si in preko telefona 051 312 858. Prav tako smo na voljo tudi za dodatne informacije. V primeru interesa vas bomo nato povezali z izbrano odvetniško pisarno, ki bo v odškodninskem postopku zastopala lastnike denacionaliziranih stanovanj.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon